Rooms (Hotels)

Rooms ir naktsmītņu izmitināšanas informācijas apkopošanas rīks, kas nodrošina labākos piedāvājumus un cenas no vadošā izmitināšanas nodrošinātāja Hotels.com.

Ja jums ir radies jautājums par rezervēto naktsmītni vai vēlaties mainīt vai atcelt to, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. Bez tam, ja vēlaties iesniegt atsauksmi vai sūdzību par nesen izmantotu viesnīcu, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
Pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācijas sarakstu skatiet turpmāk.

Rooms: pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācija

Jā, to iespējams izdarīt. Jūs varat veikt izmaiņas rezervācijā caur apstiprinājuma e-pasta ziņojumu vai ar pakalpojumu sniedzēja starpniecību, izmantojot rezervācijas numuru.

Lai saņemtu apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, var būt nepieciešamas 24 stundas, taču, ja pēc šī laika joprojām neesat to saņēmis, varat tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.

Visus atcelšanas noteikumus un nosacījumus nosaka naktsmītne, un tie ir izklāstīti atcelšanas politikā. Lai atceltu rezervāciju, jums tieši jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, pie kura veicāt rezervāciju.