Ceļojuma papildpakalpojumi

Rooms (Hotels)

Rooms ir naktsmītņu izmitināšanas informācijas apkopošanas rīks, kas nodrošina labākos piedāvājumus un cenas no vadošā izmitināšanas nodrošinātāja Hotels.com.

Ja jums ir radies jautājums par rezervēto naktsmītni vai vēlaties mainīt vai atcelt to, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. Bez tam, ja vēlaties iesniegt atsauksmi vai sūdzību par nesen izmantotu viesnīcu, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
Pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācijas sarakstu skatiet turpmāk.

Rooms: pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācija

Jā, to iespējams izdarīt. Jūs varat veikt izmaiņas rezervācijā caur apstiprinājuma e-pasta ziņojumu vai ar pakalpojumu sniedzēja starpniecību, izmantojot rezervācijas numuru.

Lai saņemtu apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, var būt nepieciešamas 24 stundas, taču, ja pēc šī laika joprojām neesat to saņēmis, varat tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.

Visus atcelšanas noteikumus un nosacījumus nosaka naktsmītne, un tie ir izklāstīti atcelšanas politikā. Lai atceltu rezervāciju, jums tieši jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, pie kura veicāt rezervāciju.

Transports

Nodrošiniet savu stāvvietu šeit.

Rezervējiet savu autobusu vai vilcienu šeit.

Ja jums ir kādi jautājumi par transfēra vai autostāvvietas rezervāciju, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju no turpmāk norādītā saraksta.

Trešo personu pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija ir atrodama attiecīgajos Noteikumos un nosacījumos, kas publicēti Ryanair tīmekļa vietnē. Transfēra un autostāvvietas nodrošinātāja kontaktinformāciju varat atrast arī šeit.

Rezervējiet automašīnas nomu šeit.

Ja jums ir jānomaina automašīnas nomas pakalpojumu nodrošinātājs vai jāsazinās ar savu automašīnas nomas pakalpojumu nodrošinātāju, noklikšķiniet šeit.

Ja jums ir nepieciešams papildu atbalsts, jūs varat atrast atbildi uz savu jautājumu mūsu sadaļā Bieži uzdotie jautājumi: noklikšķiniet šeit.

Papildu kontaktinformācija:

Ātrais celiņš

Ātrā celiņa pakalpojumu varat iegādāties, kad rezervējat lidojumu, kā arī jebkurā laikā pēc ceļojuma papildu pakalpojumu iegādes vai reģistrējoties. Lai gan cenas dažādās lidostās ir atšķirīgas, jūs redzēsiet cenu pirms pirkuma pabeigšanas.

Pievienot Ātrā celiņa pakalpojumu

Noklikšķiniet uz turpmāk redzamās saites, lai aplūkotu lidostas, kuras piedāvā Ātrā celiņa pakalpojumu.
Ņemiet vērā, ka Ātrā celiņa noteikumi un nosacījumi katrā lidostā nedaudz atšķiras un uz visiem pasažieriem attiecas vienas un tās pašas drošības procedūras un noteikumi. Tāpēc iesakām ieplānot pietiekami daudz laika standarta drošības pārbaudei un rentgena iekārtas izmantošanai.

Lidostas ar Ātro celiņu