Användningsvillkor

Appen kan laddas ner till din iPhone eller Android mobilenhet från

Apple App Store or Google Play.

Användarvillkor för Ryanairs webbplats

1. Allmänt

Ägaren till denna webbplats är Ryanair DAC, ett irländskt bolag (reg. nr. 104547) med säte hos Ryanairs Dublinkontor, Airside Business Park, Swords, Co., Dublin, Irland (”Ryanair”). Genom att använda denna webbplats och/eller dess innehåll, oavsett om det sker direkt eller genom en tredje part, samtycker användaren till att vara bunden av, och att agera i enlighet med, dessa Användarvillkor. Användaren samtycker särskilt till att inte agera i strid med punkterna 3–7 nedan. En användare som inte godtar dessa Användarvillkor saknar tillåtelse att använda denna webbplats och dess innehåll.  

2. Exklusiv distributionskanal

Denna webbplats är den enda webbplatsen auktoriserad för att sälja Ryanair Group-flygningar ("Ryanair Group" inkluderar Ryanair DAC, Ryanair Sun, Ryanair UK samt Laudamotion). Detta gäller både fristående flygningar och flygningar som säljs tillsammans med andra tjänster. Prisjämförelsewebbplatser kan ansöka om att ingå ett skriftligt Licensavtal med Ryanair varigenom sådana webbplatser kan få åtkomst till flyg-, pris- och tidtabellsinformation för Ryan Air Groups flygningar i syfte att tillhandahålla prisjämförelser. 

3.Tillåten användning

Det är inte tillåtet att använda denna webbplats (inkluderat mobilappen samt samtliga webbsidor och/eller data som passerar genom webbdomänen ryanair.com), dess underliggande datorprogram (inkluderat applikationsprogrammeringsgränssnitt (”API”), domännamn, internetadresser (”URL”), databaser, funktioner eller innehåll för annat än privata, icke-kommersiella, syften. All användning av automatiserade system eller programvaror, oavsett om dessa tillhandahålls av en tredje part eller på annat sätt, för att extrahera data från denna webbplats för kommersiella ändamål (”screen scraping”) är strikt förbjuden.

4. Ryanairs rätt att säkerställa tillåten användning och/eller förhindra obehörig användning

Ryanair förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som anses nödvändiga för att skydda sina rättigheter och förhindra obehörig användning av webbplatsen. Sådana åtgärder kan vidtas utan föregående meddelande mot alla parter som på något sätt är inblandade i obehörig användning av webbplatsen. Åtgärder som kan vidtas inkluderar användning av blockeringsteknik mot webbplatser, som i sig kan innebära att exempelvis följande åtgärder genomförs: automatiska webbplatssökningar, screen scraping (vilket kan orsaka att webbplatsinnehavaren även genomför screen scraping på Ryanairs webbplats), att Ryanair bryter mot användarvillkoren för sådana webbplatser och/eller liknande åtgärder. Ryanair förbehåller sig även rätten att utan föregående meddelanden vidta rättsliga åtgärder mot en part som obehörigen använder webbplatsen.

5. Samtycke till att Ryanair undersöker brott mot Användarvillkoren

Ryanair förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder (genom tekniska åtgärder eller på annat sätt) för att undersöka om brott mot dessa Användarvillkor har begåtts. Genom att besöka denna webbplats godkänner du att Ryanair genomför alla nödvändiga undersökningar för att förhindra obehörig användning av webbplatsen.

6. Immateriella rättigheter

All information, data, underliggande datorprogram (inkluderat API:er), domännamn, URL:er, databaser samt material som presenteras på denna webbplats (inkluderat namn, logotyper, flygscheman, priser, etc., samt färgscheman och gränssnitt på webbplatsen) är föremål för upphovsrätt, varumärkesrättigheter, databasskydd och/eller andra immateriella rättigheter. Sådant innehåll får endast användas om absolut nödvändigt för tillåtna, personliga och icke-kommersiella syften. All annan användning och/eller återskapning av sådant innehåll är, utan föregående skriftligt samtycke från Ryanair, förbjuden och utgör ett brott mot dessa Användarvillkor och kan därtill utgöra intrång i Ryanairs immateriella rättigheter.  

7. Länkning till denna webbplats

Länkar till denna webbplats får inte upprättas utan föregående skriftligt samtycke från Ryanair.

8. Ansvarsbegränsning

Ryanair kan inte hållas ansvarigt för förlust och/eller skada som uppkommit till följd av användning denna webbplats eller någon annan webbplats vartill denna webbplats länkar. Inte heller kan Ryanair hållas ansvarigt för förlust och/eller skada som uppkommit till följd av användning av information som presenterats på denna webbplats eller någon annan webbplats vartill denna webbplats länkar.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion

Ett villkor som gäller vid användning av någon av Ryanair Groups webbplatser, vilket inkluderar tillgång till information rörande flyguppgifter, kostnader etc., är att användaren accepterar att alla frågor relaterade till sådan användning faller under Republiken Irlands domstolars exklusiva behörighet och att den jurisdiktionens lag ska tillämpas (med undantag för om annat föreskrivs i tvingande konsumentlagstiftning). Detta gäller oavsett om användningen sker för användarens egen eller någon annans räkning. Det står Ryanair fritt att välja om rättsliga åtgärder mot en part som bryter mot dessa Användarvillkor ska vidtas i Irland, där brottet mot Användarvillkoren begicks eller där den aktuella parten har sin hemvist (om rättsliga åtgärder vidtas mot flera parter samtidigt kan detta ske där någon av dessa parter har sin hemvist, de övriga parterna godtar och accepterar då denna jurisdiktion). Till undvikande av oklarhet – om en passagerare eller person som transporteras eller ska transporteras i enlighet med ett transportavtal med något av Ryanair Groups flygbolag vill inleda ett rättsligt förfarande på grund av transportavtalet, får ett sådant endast inledas i enlighet med bestämmelserna i Montrealkonventionen (1999) och EU-förordningen nr 2027/1997 (med ändringar enligt förordning nr. 889/2002) eller enligt sådana ytterligare ändringar av Montrealkonventionen eller EU-förordningen nr 2027/1997 som kan komma att ske.