Direktiv (EU) 2015/2302

Viktiga rättigheter enligt EU-direktiv 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all nödvändig information om paketet innan paketreseavtalet ingås.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet ska fungera korrekt.
 • Resenärer får ett nödtelefonnummer eller information om en kontaktpunkt genom vilken de kan komma i kontakt med arrangören.
 • Resenärer kan överföra paketet till en annan person förutsatt att detta meddelas inom rimlig tid och eventuellt med pålägg av tilläggskostnader.
 • Paketets pris får endast höjas om specifika kostnader stiger (till exempel bränslepriser) och om detta uttryckligen föreskrivs i avtalet, samt under alla omständigheter senast 20 dagar innan paketets inleds. Om prisökningen överstiger 8 % av paketets pris kan resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till en prisökning, har resenären rätt till prisminskning om det finns en minskning av de relevanta kostnaderna.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift och erhålla full återbetalning av eventuella betalningar om någon väsentlig förändring sker i de väsentliga delarna av paketet, förutom priset. Om den näringsidkare som är ansvarig för paketet avbryter paketet innan paketet inleds, har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning i förekommande fall.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift innan paketet inleds i fall av exceptionella omständigheter, till exempel om destinationen innebär allvarliga säkerhetsrisker som sannolikt kommer att påverka paketet.
 • Dessutom kan resenärer när som helst innan paketet inleds säga upp avtalet mot betalning av en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.
 • Om viktiga delar av paketet inte kan tillhandahållas enligt överenskommelse efter det att paketet inletts, måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas resenären utan extra kostnad. Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift i de fall då tjänster inte utförs i enlighet med avtalet och detta påverkar paketets prestanda väsentligt och arrangören misslyckas med att åtgärda problemet.
 • Resenärer har också rätt till prisminskning och/eller ersättning för skador där resetjänsterna inte utförs eller utförs på ett felaktigt sätt.
 • Arrangören måste tillhandahålla assistans då resenärer befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren blir insolvent kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i förekommande fall, återförsäljaren blir insolvent efter paketet har inletts och om transport ingår i paketet, ska repatriering av resenärerna säkerställas. Vi har tecknat försäkring mot insolvens hos International Protection Limited (IPP) och försäkras av vissa syndikat hos Lloyd’s. Resenärer kan kontakta IPP (IPP-anspråk hos InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Nederländerna, +31 1031 20666, ippclaims@intrust-nl.com) eller, om tillämpligt, Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, +353 (0)1 6611700, info@aviationreg.ie) om tjänster nekas på grund av insolvens.

EU-direktiv 2015/2302 så som införlivat i nationell lag.

Insolvensförsäkring för länkade researrangemang

Vi har tecknat försäkring mot insolvens hos International Passenger Protection Limited (IPP) och försäkras av vissa syndikat hos Lloyd’s.

Resenärer får kontakta IPP eller, i tillämpliga fall, Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie) om resetjänsterna inte fullgörs som en följd av vårt obestånd i det osannolika fallet så sker.

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än Ryanair som fortfarande kan fullgöras trots vårt obestånd i det osannolika fallet så sker.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt.

Allmänna transportvillkor

Klicka här för att läsa artikel 12 i våra allmänna transportvillkor avseende länkade researrangemang och -paket.