Warunki korzystania z aplikacji mobilnej

Aplikację można pobrać na urządzenie mobilne iPhone lub Android z witryny

Apple App Store or Google Play.

Warunki korzystania z aplikacji mobilnej

1.      Ogólne.

Właścicielem tej Aplikacji mobilnej („Aplikacji”) jest Ryanair Limited, irlandzka firma, o numerze 104547, z siedzibą pod adresem Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Irlandia („Ryanair”). Instalując tę Aplikację akceptujesz obowiązywanie niniejszych Warunków korzystania i zgadzasz się postępować zgodnie z nimi. W szczególności zgadzasz się nie wykonywać działań niezgodnych z ust. 4 i 5 poniżej. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków korzystania, nie możesz korzystać z tej Aplikacji i zobowiązujesz się tego nie robić.

2.       Ryanair.com

Aplikacja zawiera łącza do witryny firmy Ryanair. Korzystając z witryny firmy Ryanair, akceptujesz obowiązywanie zawartych w niej Warunków korzystania  i zgadzasz się postępować zgodnie z nimi.

3.       Wyłączny kanał dystrybucji online.

Ta Aplikacja jest jedyną aplikacją mobilną, w której uprawniona jest sprzedaż biletów lotniczych Ryanair, indywidualnie lub w pakiecie. Aplikacje mobilne do porównywania cen mogą działać na mocy pisemnej umowy licencyjnej z firmą Ryanair, zgodnie z którą takie aplikacje mobilne mogą uzyskiwać dostęp do informacji o cenach, lotach i rozkładzie lotów Ryanair jedynie w celu porównywania cen.

4.      Dozwolone korzystanie.

Korzystanie z tej Aplikacji jest dozwolone wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Zabronione jest używanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do wyodrębniania danych z tej Aplikacji w celach komercyjnych („screen scraping”). Firma Ryanair zastrzega sobie prawo do podejmowania działań, które uzna za konieczne, w tym wszczęcia postępowania sądowego bez powiadomienia, w związku z nieuprawnionym korzystaniem z tej Aplikacji.

5.       Własność intelektualna.

Wszystkie informacje, dane i materiały zawarte w Aplikacji, w tym kod oprogramowania, nazwy, logo, rozkład lotów, ceny itd., a także schemat kolorów i układ, podlegają prawom autorskim, prawom do znaków towarowych, prawom do baz danych i/lub innym prawom własności intelektualnej. Korzystanie z takich treści jest dozwolone wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie i/lub powielanie takich treści, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ryanair, jest zabronione, stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania i może naruszać prawa własności intelektualnej firmy Ryanair.

6.       Ograniczona odpowiedzialność.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firma Ryanair nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody wynikające z korzystania z tej Aplikacji lub z dowolnej witryny, do której przekierowuje Aplikacja, i/lub wynikające z korzystania z informacji zawartych w Aplikacji lub jakiejkolwiek takiej witrynie.

7.       Wymagania w zakresie oprogramowania.

          W celu korzystania z Aplikacji wymagane jest następujące oprogramowanie: urządzenie z systemem iOS 6 lub nowszym lub urządzenie z systemem Android 4 lub nowszym.

8.       Prawo właściwe i jurysdykcja.

Warunkiem zawieszającym korzystanie z tej Aplikacji, w tym uzyskiwanie dostępu do informacji związanych z lotami, kosztami itd., jest poddanie się przez każdą stronę wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Irlandii oraz prawu obowiązującemu w tej jurysdykcji, w tym przez stronę uzyskującą dostęp do informacji lub udogodnień we własnym imieniu lub w imieniu innych stron. Wedle własnego uznania, firma Ryanair może podjąć działania prawne przeciwko dowolnej stronie naruszającej niniejsze Warunki korzystania, wedle wyboru, w Irlandii lub w miejscu naruszenia lub miejscu zamieszkania/siedziby takiej strony, a, w przypadku więcej niż jednej strony, w miejscu zamieszkania/siedziby dowolnej z takich stron. Wówczas wszystkie pozostałe strony są zobowiązane poddać się wybranej przez firmę Ryanair jurysdykcji. Dla jasności, jeśli pasażer lub osoba przewożona zgodnie z umową przewozu z firmą Ryanair postanowi wszcząć postępowanie przeciwko firmie Ryanair na podstawie takiej umowy przewozu, wówczas takie postępowanie może zostać wniesione przez pasażera wyłącznie na podstawie postanowień Konwencji montrealskiej z 1999 r. oraz Rozporządzenia UE Nr 2027/1997 (zmienionego Rozporządzeniem Nr 889/2002) lub kolejnymi poprawkami do Konwencji montrealskiej lub Rozporządzenia, które mogą się pojawić.