Dyrektywa (UE) 2015/2302

Najważniejsze prawa przysługujące konsumentom na mocy dyrektywy (UE) 2015/2302

 • Podróżni powinni uzyskać wszystkie najważniejsze informacje na temat pakietu przed zawarciem umowy o pakiet podróżny.
 • Zawsze istnieje co najmniej jeden przedsiębiorca odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich umownych usług podróżnych.
 • Podróżni otrzymują numer telefonu alarmowego lub dane kontaktowe organizatora.
 • Podróżni mogą przekazać pakiet innej osobie, zachowując odpowiedni okres powiadomienia, co może się jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.
 • Cena pakietu może zostać podniesiona wyłącznie w przypadku wzrostu określonych cen (na przykład cen paliwa) i jeśli zostało to jednoznacznie ustalone w umowie. Ponadto w żadnym wypadku taka zmiana ceny na wyższą nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu. Jeśli wzrost ceny wyniesie więcej niż 8% ceny pakietu, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzeże sobie prawo do podniesienia ceny, podróżny ma prawo do zniżki, gdy koszty, których dotyczy podwyżka, spadną.
 • Podróżni mogą zakończyć umowę bez wnoszenia opłaty za wypowiedzenie umowy oraz mają prawo do pełnego zwrotu pieniędzy za wszystkie ewentualne płatności, jeśli kluczowe elementy pakietu, inne niż cena, ulegną znacznej zmianie. Jeśli przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu przedsiębiorca odpowiedzialny za ten pakiet anuluje go, podróżni mają prawo do zwrotu pieniędzy oraz do rekompensaty w stosownych przypadkach.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez wnoszenia opłaty za wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu w szczególnych okolicznościach, na przykład gdy w miejscu docelowym podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które najprawdopodobniej będą miały wpływ na pakiet.
 • Ponadto podróżni mogą w każdej chwili przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu rozwiązać umowę, uiszczając stosowną i uzasadnioną opłatę za rozwiązanie umowy.
 • Jeśli po rozpoczęciu okaże się, że istotne elementy pakietu nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, podróżny musi otrzymać odpowiednie alternatywne propozycje bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Podróżni mogą wypowiedzieć umowę bez wnoszenia opłaty za rozwiązanie umowy, jeśli usługi nie są świadczone zgodnie z umową oraz ma to znaczący wpływ na realizację pakietu, a organizator nie rozwiąże stwierdzonego problemu.
 • Podróżni mają prawo do obniżki ceny i/lub rekompensaty za szkody, jeśli usługi podróżne nie zostaną wykonane lub zostaną wykonane nieprawidłowo.
 • Organizator ma obowiązek udzielenia podróżnemu pomocy, jeśli znajdzie się on w trudnej sytuacji.
 • Jeśli organizator lub – w niektórych państwach członkowskich – sprzedawca stanie się niewypłacalny, nastąpi zwrot pieniędzy za płatności. Jeśli organizator lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – sprzedawca stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu obowiązywania pakietu i jeśli pakiet obejmuje transport, koszty transportu do kraju podróżnych są zabezpieczone. Zawarliśmy umowę ubezpieczenia z firmą International Protection Limited (IPP) na wypadek niewypłacalności. Ochrona ta została poręczona przez osoby akceptujące ryzyko w firmie ubezpieczeniowej Lloyd’s. Podróżni mogą skontaktować się z firmą IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Holandia; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) lub w stosownych przypadkach z organizacją Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), jeśli doszłoby do odmówienia wykonania usług z powodu naszej niewypłacalności.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 w formie przeniesionej do prawa krajowego.

Ochrona przed niewypłacalnością w przypadku powiązanych warunków podróży.

Zawarliśmy umowę ubezpieczenia z firmą International Passenger Protection Limited (IPP) na wypadek niewypłacalności. Ochrona ta została poręczona przez osoby akceptujące ryzyko w firmie ubezpieczeniowej Lloyd’s.

Pasażerowie mogą skontaktować się z IPP lub, w stosownych przypadkach, z Komisją ds. Regulacji Lotniczych (3 piętro, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), jeśli usługi nie są wykonywane w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności.

Uwaga: Ta ochrona na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów z innymi stronami niż Ryanair, które nadal mogą być realizowane w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności.

Ogólne warunki przewozu

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem 12 naszych Ogólnych warunków przewozu dotyczącego powiązanych ustaleń podróży i pakietów.