„Rooms“ (viešbučiai)

„Rooms“ – tai apgyvendinimo paslaugų platforma, teikianti geriausius vieno iš pagrindinių apgyvendinimo paslaugų teikėjų Hotels.com pasiūlymus ir kainas.

Jei turite klausimų, susijusių su kambario rezervacijos keitimu ar atšaukimu, prašome susisiekti su atitinkamu paslaugą teikiančiu asmeniu tiesiogiai. Jei norite palikti atsiliepimą apie savo patirtį arba pateikti skundą, taip pat susisiekti su atitinkamu paslaugą teikiančiu asmeniu tiesiogiai.
Toliau pateikiame paslaugos teikėjų kontaktinių duomenų sąrašą.

„Rooms“ – kontaktiniai duomenys

Taip, galite. Užsakymą galite pakeisti pasinaudoję patvirtinimo el. laiške pateiktomis nuorodomis arba susisiekę su tiekėju, per kurį atlikote rezervaciją (turite žinoti užsakymo numerį).

Patvirtinimo el. laiško gavimas gali užtrukti iki 24 val., tačiau jei praėjus šiam laikotarpiui jo vis tiek negautumėte, susisiekti su teikėju tiesiogiai.

Bet kokias atšaukimo sąlygas nustato paslaugų teikėjas, ir jos nurodytos paslaugų teikėjo nustatytose paslaugų atšaukimo taisyklėse. Norėdami atšaukti rezervaciją, turite tai padaryti tiesiogiai per paslaugų teikėją.