Κατεστραμμένες, καθυστερημένες και χαμένες αποσκευές

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Αναφορά κατεστραμμένης αποσκευής

Τυχόν απώλεια, καθυστέρηση ή βλάβη στις αποσκευές πρέπει να αναφέρεται στο αεροδρόμιο άφιξης.

Θα σας χορηγηθεί αριθμός Αναφοράς μη παράδοσης αποσκευής (PIR) στο γκισέ των αφίξεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό αναφοράς PIR για να ελέγξετε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με τον εντοπισμό της βαλίτσας σας.

Αναζήτηση Αποσκευής

 

Διαδικασία αιτήματος

Μόλις γίνει αίτημα, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Θα ζητηθούν αντίγραφα των πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων για τα κατεστραμμένα / καθυστερημένα ή χαμένα αντικείμενα. Πρέπει να διατηρήσετε τα αντικείμενα που έχουν υποστεί βλάβη και τις αρχικές αποδείξεις έως την οριστικοποίηση του αιτήματος.
Απόδειξη αντικατάστασης της αποσκευής αντί της αρχικής απόδειξης της κατεστραμμένης αποσκευής δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Υποβολή αιτήματος

Χρόνος επεξεργασίας αιτήματος

Τα αιτήματα για κατεστραμμένες και καθυστερημένες αποσκευές θα υποβληθούν σε επεξεργασία εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους.
Η επεξεργασία των αιτημάτων για αποσκευές που έχουν χαθεί θα λάβει χώρα εντός 28 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντοπισμού των αποσκευών).
Η απάντηση θα αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση/διεύθυνση email που παρασχέθηκε στο έντυπο αιτήματος.