Directive (EU) 2015/2302

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302

 • Пътуващите ще получат цялата съществена информация относно пакета, преди да сключат договора за пакетно туристическо пътуване.
 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за правилното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 • Пътуващите получават телефонен номер за спешни случаи или данни за място за контакт, където могат да се свържат с организатора.
 • Пътуващите могат да прехвърлят пакета на друго лице, при обосновано предизвестие и евентуално могат да възникнат допълнителни разходи.
 • Цената на пакета може да бъде увеличена само ако се увеличат специфични разходи (напр. цените на горивата) и ако това изрично е предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди стартирането на пакета. Ако увеличението на цената надвиши 8% от цената на пакета, пътуващият може да прекрати договора. Ако организаторът си запази правото на увеличаване на цената, пътуващият има право на намаление на цените, ако е налице понижаване на съответните разходи.
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване, както и да получат пълно възстановяване на всички плащания, ако някой от съществените елементи на пакета, освен цената, се промени значително. Ако преди стартирането на пакета търговецът, който носи отговорност за пакета, отмени пакета, пътуващите имат право на възстановяване на средства и компенсация за което им се полага.
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване, преди стартирането на пакета в случай на извънредни обстоятелства, напр. ако има сериозни проблеми със сигурността на местоназначението, които могат да засегнат пакета.
 • Освен това пътниците могат по всяко време преди стартирането на пакета да прекратят договора срещу подходяща и разумна такса за прекратяване.
 • Ако след стартирането на пакета не могат да бъдат предоставени значителни елементи от пакета, както е договорено, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни договорености без заплащане на допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване, ако услугите не се извършват в съответствие с договора и това съществено се отразява на изпълнението на пакета и организаторът не съумее да отстрани проблема.
 • Пътуващите също така имат право на намаление на цените и/или обезщетение за щети, когато туристическите услуги не се извършат или се извършват неправилно.
 • Организаторът трябва да окаже помощ, ако пътуващият се намира в затруднено положение.
 • Ако организаторът или, в някои държави членки, търговецът на дребно бъде обявен в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Ако организаторът или, ако е приложимо, търговецът на дребно стане неплатежоспособен след стартиране на пакета и ако транспортът е включен в пакета, репатрирането на пътуващите е обезпечено. Ние премахнахме защитата при несъстоятелност, застрахована при International Protection Limited (IPP), и сме сключили застраховка при определени синдикати в Lloyd’s. Пътуващите могат да се свържат с IPP (Рекламации на IPP в InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Нидерландия; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) или, когато е приложимо, с Комисията за регулиране на въздухоплаването (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ирландия; +353 (0) 1 6611700; info@aviationreg.ie), ако услугите са отказани поради нашата несъстоятелност.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право.

Защита от несъстоятелност за свързани споразумения за пътуване

Ние премахнахме защитата при несъстоятелност, застрахована при International Protection Limited (IPP), и сме сключили застраховка при определени синдикати в Lloyd’s.

Пътниците могат да се свържат с IPP или, когато е приложимо - с Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), ако услугите не са били предоставени в малко вероятния случай на наша несъстоятелност.

Бележка: тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от Ryanair, които все още могат да бъдат изпълнени в малко вероятния случай на наша несъстоятелност.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право.

Общи условия за превоз

Кликнете тук за Член 12 от нашите Общи условия за превоз, свързани с свързани договорености за пътуване и пакети.